Skip to content Skip to footer

Behind the canvas

Bërthama e këtij koncepti është transformimi i njeriut nga gjendja shpirtërore te deformimi fizik kur përballet me atë çfarë po ndodh dhe që pritet të vijë.
Dilema e imazhit duhet të tejkalojë një gjendje momentale dhe të ballafaqohet fort me trazimin e një shpirti që shteron energji positive në një hapsirë boshe për të mbetur te errësira e një shpirti që ushqen edhe deformimin fizik.
E gjithë loja në këto piktura është raporti personal dhe social i cili vendos gjithmonë përballë ndjesitë emocionale të imazhit të vetë artistit. A janë ato ndjesi harmonike dhe paqësore apo nxjerrin anët e errëta?
Kush është burimi? A rrjedh ai nga imazhet që krijon apo nga vetëdija e tij krijuese?
Këto janë dilema ku përfshihet jo vetëm një shoqëri por edhe më gjerë sepse artisti sot priret të jetë universal, të identifikojë dilemat e universit, çfarë vjen e reflektuar në këtë cikël të ri të prezantuar nga Amarildo në GAT.
#ArtistsofGAT @amarildoruci

The core of this concept is the transformation of man from the spiritual state to the physical deformation when faced with what is happening and what is expected to come.
The dilemma of the image must transcend a momentary state and face strongly the turmoil of a soul that drains positive energy into an empty space to remain in the darkness of a soul that also feeds physical deformity.
The whole game in these paintings is the personal and social relationship which always confronts the emotional feelings of the artist’s own image. Are they harmonious and peaceful feelings or do they bring out the dark sides?
Who is the source? Does it flow from the images he creates or from his creative consciousness?
These are dilemmas that involve not only a society but also a wider one because the artist today tends to be universal, to identify the dilemmas of the universe, which is reflected in this new cycle presented by Amarildo at GAT.
#ArtistsofGAT @amarildoruci