Skip to content Skip to footer

Chaotic Period

Periudha kaotike është një moment artistik i cili mund të shihet si tepër i sinqertë por edhe si pasqyrim i pastër shpirtëror edhe pse veprat e këtij cikli janë të zhurmshme dhe të ngarkuara emocionalisht. Dallohet ekspresiviteti i realizimit dhe gjendja e mbingarkuar e cila shkarkohet në telajo nëpërmjet ngjyrave, formave e figurave të cilat marrin trajta të çuditshme dhe të paprekura më parë nga artisti.

The chaotic period is an artistic moment which can be seen as very sincere but also as a pure spiritual reflection even though the works of this cycle are noisy and emotionally charged. One can distinguish the expressiveness of the realization and the overloaded state which is unloaded on the canvas through colors, shapes and figures which take on strange and previously untouched forms by the artist.