Skip to content Skip to footer

Mirror Period

Periudha e Pasqyrave ishte një lëvizje e madhe krijuese për artistin. Ky cikël veprash ka lindur nga një ngacmim tepër i fortë emocional e cila erdhi nga muza artistike e kësaj gjendjeje. Një përpjekje ose dëshirë e madhe për të lidhur shikuesin si fizikisht por edhe shpirtërisht më tepër me veprën nëpërmjet pasqyrimit. Kjo periudhë ishte aq e fuqishme, sa për rreth një vit telajoja u zëvendësua me pasqyrën nga ku vinte frymëzimi dhe etja për të krijuar

The period of Mirrors was a great creative movement for the artist. This cycle of works was born from a very strong emotional stimulation which came from the artistic muse of this state. A great effort or desire to connect the viewer both physically and spiritually more with the work through reflection. This period was so powerful that for about a year the canvas was replaced by the mirror where the inspiration and thirst to create came from.