Skip to content Skip to footer

Revival

Periudha e ringjalljes është një cikël veprash të cilat përcjellin një ringjallje shpirtërorë dhe artistike të artistit; një moment ndryshimi emocional i cili shpalosi lojën e simbolikës në vepra në një tjetër dimension si nga ana e realizimit por edhe e konceptit. Figura e femrës e cila shpesh herë shfaqet në pikturat e artistit në këtë cikël është më e pranishme se kurrë si pasojë edhe e frymëzimit artistik të kësaj muze. Vihet re tjetërsimi i formave trupore të figurës njerëzore dhe përdorimi i një simbolike si ‘’kameleoni’’ i cili përfaqëson artistin dhe ndryshimin e gjendjes së tij.

The revival period is a cycle of works which convey a spiritual and artistic revival of the artist; a moment of emotional change which unfolded the play of symbolism in the works in another dimension both in terms of realization and concept. The female figure, which often appears in the artist’s paintings in this cycle, is more present than ever as a result of the artistic inspiration of this museum. It is noticed the alienation of the body forms of the human figure and the use of a symbol such as the “chameleon” which represents the artist and the change of his condition.